День рождения Магнум!

«Magnum Cash & Carry» сауда кешендеріндегі “Магнумның туған күні” науқанының шарттары

1. Науқанның атауы.

«Magnum Cash&Carry» Сауда кешендерінде «Магнумның туған күні»

2.  Науқанның ұйымдастырушысы.

Атауы

«Magnum Cash&Carry» ЖШС

БСН

БСН 081040004326

3.  Науқанды өткізу мерзімі.

Фишкаларды жинау:

Науқанның басталуы ‑ Бейсенбі, 04.10.2018 ж., Астана уақыты бойынша сағат 09:00-ден бастап

          Науқанның аяқталуы ‑ Сәрсенбі, 17.10.2018 ж.,  Астана уақыты бойынша сағат 23:59-ға дейін       

         Фишкалар бойынша жеңілдіктерді белсендіру:

         Науқанның басталуы ‑ Бейсенбі, 18.10.2018 ж.,  Астана уақыты бойынша сағат 09:00-ден бастап         

         Науқанның аяқталуы ‑ Сәрсенбі, 14.11.2018 ж.,  Астана уақыты бойынша сағат 23:59-ға дейін

 

4. Науқанды өткізу аумағы.

 «Magnum Cash&Carry» ЖШС «ЭКСПРЕСС», «Cash&Carry» және «АТАК» форматындағы барлық сауда кешендері

5. Науқан бойынша жеңілдіктер.

 1%-дан - 20%-ға дейін

6. Науқанда қатысу шарттары.

6.1.  Науқанның қатысушысы болу үшін қажет:

6.1.1. «Magnum Cash&Carry» ЖШС Сауда кешендерінде 2018 жылдың 4 қазанынан бастап 17 қазанына дейін мерзім ішінде 5 000 тенге және одан артық сомаға сауда жасау қажет. 

6.1.2.  Әрбір 5 000 теңгелік чекке кассада Сатып алушыға 1 (бір) фишка беріледі. 1 (бір) фишка жеңілдіктің 1 (бір) % тең.

 

Сатып алушы ала алтын фишкалардың саны шектеулі – бір чекпен 8 фишкадан артық емес, яғни 40 000 (қырық мың) теңге сомасындағы чекпен Сатып алушы 8 фишканы, ал 80 000 (сексен мың) теңге сомасындағы чекпен - 8 фишка және т.б. ала алады.

6.1.3.  Кассаларда фишкаларды жабыстыратын бүктемелер орналасқан, Сатып алушы фишкаларды жинайды және оларды бүктемеге жабыстырады. 

   

6.1.4   Фишкалардың қажетті санын жинаған соң, Сатып алушы 18.10.2018 ж. бастап 14.11.2018 ж. дейін жеңілдікті белсендіру мерзім ішінде кассирге жабыстырылған  фишкалары бар бүктемені көрсетіп, “Magnum Cash&Carry” СК тауарларды сатып алу кезінде жеңілдікті қолдана алады.

 6.1.5 Науқанға келесі тауарлар қатыспайды:

 • алкогольді ішімдіктер,
 • темекі өнімдері,
 • ана сүтінің алмастырғышы (балалардың сүт қоспасы)

7. Фишкаларды қолдану ережелері

7.1.  Сатып алушы жеңілдікті белсендірген соң, кассир бүктемені өзіне қалдырады.

7.2. Бүктеме бойынша жеңілдікпен чектің сомасына шектеу 100 000 (жүз мың) теңге, сонымен қатар чектегі сомаға максималды ықтимал жеңілдік -  бүктемеде фишклардың саны 20 данадан артық болуына байланысты емес 20%. 

7.3.  Науқанға келесі тауарлар қатыспайды:

 • науқандық,
 • алкогольді ішімдіктер,
 • темекі өнімдері,
 • ана сүтінің алмастырғышы (балалардың сүт қоспасы)

8. Науқанның Қатысушысының құқығы.

Қатысушының құқығы бар:

 • Науқан шарттарымен танысуға.
 • Ережелермен анықталған тәртіпте Науқанға қатысу, Науқанға тиісті өзгерістер бойынша ақпаратты алуға.

Сатып алушы Науқанның талаптары мен шарттарын сақтаған жағдайында ғана жеңілдікті талап етуге

9. Қатысушының міндеттері.

9.1.  Науқанның өткізу Ережелерін сақтау керек.

10. Ұйымдастырушының құқығы.

Ұйымдастырушы құқылы:

10.1. Осы Ережелердің талаптарын орындамаған, сонымен қатар өзі туралы жалған ақпаратты көрсеткен сатып алушыға жеңілдік беруден бас тартуға.

10.2. Ұйымдастырушы науқанды өткізу мерзімін өзгерту, тауар толық сатылған жағдайда мерзімінен бұрын науқанды тоқтату құқығын өзіне қалдырады, ол туралы хабар алдын ала Қатысушыларға www.magnum.kz сайтында ақпаратты орналастыру арқылы жарияланады.

10.3. Назар аударыңыз! Алынған жеңілдік ақшалай сыйақымен алмастырылмайды.

11.Ұйымдастырушының міндеттері.

Ұйымдастырушы міндеттеледі:

11.1. Ережелермен анықталған тәртіпте Науқанды өткізуге.

11.2. Ұйымдастырушы ҚР заңнамасына сәйкес Сатып алушы арасындағы дауларды шешуге міндетті.

12. Қосымша шарттары.

12.1. Науқанға қатысу Қатысушы осы Ережелермен автоматты түрде танысқандығын білдіреді.

12.2. Науқанға қатыса отырып, Қатысушы өзінің жеке деректерін Тапсырыс беруші мен Ұйымдастырушы өңдеуге, сонымен қатар оның жеке деректерін Науқанды тікелей жүзеге асыратын үшінші тұлғаларға жіберуге өз келісімін береді.

12.3. Науқанға тек қана 18 жасқа толған жеке тұлғалар, Қазақстан Республикасының азаматтары және шетел азаматтары қатыса алады.

 

 

 

 

Условия Акции «День рождения Магнум» в Торговых Комплексах «Magnum Cash & Carry» 

1.Наименование Акции.

«День рождения Магнум» в Торговых Комплексах «Magnum Cash&Carry»

2. Организатор Акции.

Наименование

ТОО «Magnum Cash&Carry»

БИН

БИН 081040004326

3. Сроки проведения Акции.

Сбор Фишек:

Начало акции ‑ Четверг, 04.10.2018г., с 09:00ч. по времени г. Астана

Окончание акции ‑ Среда, 17.10.2018г., до 23:59ч. по времени г. Астана

Активация скидок по Фишкам:

Начало акции ‑ Четверг, 18.10.2018г., с 09:00ч. по времени г. Астана

Окончание акции ‑ Среда, 14.11.2018г., до 23:59ч. по времени г. Астана

 

4. Территория проведения Акции.

Все торговые комплексы  ТОО «Magnum Cash&Carry» формата «ЭКСПРЕСС», «Cash&Carry» и «АТАК»

5. Скидки по Акции.

 От 1% - до 20%

6. Условия участия в Акции.

6.1. Для того чтобы стать участником Акции, необходимо:

6.1.1. В период с 4 октября по 17 октября 2018 г. совершить покупку на сумму 5000 тенге и выше , в Торговых Комплексах  ТОО «Magnum Cash&Carry». 

6.1.2. За каждые 5 000 тенге в чеке Покупателю на кассе выдается 1 (одна) фишка. 1 (одна) фишка равна 1 (одному) % скидки.

Количество фишек, которые может получить Покупатель, ограничено – не более 8 фишек за один чек, т.е. за чек на сумму 40 000 (сорок тысяч) тенге Покупатель  может получить 8 фишек, за чек на сумму 80 000 (восемьдесят тысяч) тенге – 8 фишек и т.д.

6.1.3. На кассах расположены буклеты для вклеивания фишек, Покупатель собирает фишки и вклеивает их в буклет.

 

     6.1.4  Набрав нужное количество фишек, Покупатель может в период активации скидок с 18.10.2018г. по 14.11.2018г. воспользоваться скидкой при покупке товаров в ТК  “Magnum Cash&Carry”, предоставив кассиру буклет с вклеенными фишками.

      6.1.5 В акции не принимают участие следующие товары:

 • алкогольные напитки,
 • табачные изделия,
 • заменитель грудного молока (детская молочная смесь).

7. Правила использования фишек

7.1.  После активации скидок Покупателем, буклет изымается кассиром.

7.2. Ограничение по сумме чека со скидкой по буклету, не более 100 000 (сто тысяч) тенге, при этом максимально возможная скидка к сумме в чеке – 20% вне зависимости от того, превышает ли количество фишек в буклете  20 шт. 

7.3.  В акции не принимают участие следующие товары:

 • акционные,
 • алкогольные напитки,
 • табачные изделия,
 • заменитель грудного молока (детская молочная смесь).

8. Права Участника Акции.

Участник имеет право:

 • Ознакомиться с Условиями Акции.
 • Принимать участие в Акции в порядке, определенном Правилами, получать информацию об изменениях в Акции.

Покупатель может требовать скидку только при условии соблюдения им требований и условий Акции

9. Обязанности Участника.

9.1. Соблюдать настоящие Правила проведения Акции.

10. Права Организатора.

Организатор вправе:

10.1.Отказать в предоставлении скидки покупателю, не выполнившему требования настоящих Правил, а также сообщившему недостоверную информацию о себе.

10.2. Организатор оставляет за собой право изменить сроки проведения акции, досрочно прекратить акцию предварительно уведомив об этом Участников посредством размещения информации на сайте www.magnum.kz.

10.3. Внимание! Полученная скидка не заменяется денежной компенсацией.

11.Обязанности Организатора.

Организатор обязуется:

11.1.Провести Акцию в порядке, определенном Правилами.

11.2 Организатор обязан решать споры, возникшие с Покупателем в соответствии с законодательством РК.

12. Дополнительные условия.

12.1.Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление Участника с настоящими Правилами.

12.2.Участвуя в Акции, Участник тем самым дает свое согласие на обработку его персональных данных Заказчиком и Организатором, а также на передачу его персональных данных третьим лицам, осуществляющим непосредственную реализацию Акции.

12.3.Участвовать в Акции могут только физические лица граждане Республики Казахстан и иностранные граждане, достигшие 18 лет. 

 

Вернуться к списку Акций